Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

im. Stanisława Staszica

 

 

 

PRZETARGI

Hrubieszów, ul. Polna 19

tel. 84 696 44 58

e-mail: hsm_staszic@poczta.onet.pl

 

 

 

 

Z HISTORII HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
     Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała w 1959 roku z inicjatywy społecznej, co było wynikiem rosnących potrzeb mieszkalnych miasta Hrubieszowa.
Głównym koordynatorem i inicjatorem powstania Spółdzielni Pan Rudolf Kossowski.
Pierwsze zebranie założycielskie odbyło się 26 października 1959 roku, na którym przyjęto nazwę nowo powstałej Spółdzielni, o brzmieniu „ Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stanisława hsma w Hrubieszowie „.
W dniu 26 listopada 1959 roku na Walnym Zebraniu została powołana Rada Nadzorcza w składzie:
 1.Józef Bajurko - Przewodniczący Rady
 2.Antoni Sobczuk - z-ca przewodniczącego
 3.Stanisław Zalewski - Sekretarz
 4.Kazimierz Wójtowicz - członek
 5.Henryka Janusz - członek
 6.Czesław Osuch - członek

Następnie został powołany Zarząd Spółdzielni w następującym składzie:
 1.Rudolf Kossowski - Prezes
 2.Władysław Hawryluk - z-ca Prezesa
 3.Edward Kudyba - Sekretarz

 


     Była powiatowa Rada Narodowa w Hrubieszowie przekazała obiecany wcześniej teren pod budowę pierwszego spółdzielczego bloku w centrum miasta przy ulicach Placu Wolności i Narutowicza. Opracowanie dokumentacji technicznej na w/w budynki Spółdzielnia zleciła do Biura Projektów i Studiów w Warszawie.
Już w styczniu 1961 roku przystąpiono do rozbiórki bardzo starych budynków i szop znajdujących się na przekazanym terenie. W dniu 30 sierpnia 1961 nastąpiło odczytanie aktu erekcyjnego a następnie jego wmurowanie pod pierwszy spółdzielczy budynek.

 

 

 

 

 

 


     Obecnie w Spółdzielni zrzeszonych jest 2672 członków. Zasoby Spółdzielni to 50 budynków mieszkalnych o 2120 mieszkaniach, 5 budynków handlowo-biurowo-usługowych i 71 boksów garażowych. W zasobach jest również 5 własnych kotłowni węglowych.

Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi
     Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi jest statutową działalnością Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. hsma w Hrubieszowie.
     Dział GZM zajmuje się eksploatacją:
 - zasobami mieszkaniowymi
 - zasobami użytkowymi
 - garażami
 - pięcioma własnymi kotłowniami
 - konserwacją zieleni
 - konserwacja urządzeń instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej
 - remontami budynków i urządzeń

     Obsługuje członków Spółdzielni w zakresie:
 - usuwania awarii i usterek
 - świadczenia usług dla członków Spółdzielnia prowadzenia dokumentacji w zakresie ewidencji ruchu ludności
 - dostaw energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody

     W eksploatacji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi jest:
 - 50 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o 2120 mieszkaniach o powierzchni użytkowej 105415,79 m2
 - liczba osób zamieszkujących w zasobach 6540
 - 5 budynków handlowo-usługowych o powierzchni użytkowej 4030,36 m2
 - 80 boksów garażowych o powierzchni użytkowej 1351,11 m2
 - 5 kotłowni węglowych o łącznej mocy 4,5 MW
 - 23 ha gruntów
 


 

PRZETARGI

Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ul. Polna 19; 22-500 Hrubieszów

data dodania. 18.02.2011 r.

 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia poniżej 4.845.000 EURO na podstawie art.10 ust.1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2007r.nr.233, poz.1655 z póżń. zm) na Termomodernizację budynków mieszkalnych 3-go Maja 12A, 3-go Maja 20, Kilińskiego 1 Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stanisława Staszica.

 

Specyfikacja budowlana z parametrami - pobierz plik tutaj

ZAŁĄCZNIK Nr 1 na wymianę stolarki okiennej - pobierz plik tutaj

ZAŁĄCZNIK Nr 2 zawory termo - pobierz plik tutaj

ZAŁĄCZNIK Nr 9 na remont balkonów i daszków - pobierz plik tutaj

Kosztorys 1 - pobierz plik tutaj
Kosztorys 2 - pobierz plik tutaj

Kosztorys 3 - pobierz plik tutaj

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu - pobierz plik tutaj

 

Wybór najkorzystniejszych ofert z przetargu - pobierz plik tutaj