LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO STRZELCE

w Maziarni, 22-135 Białopole

tel./fax (82) 568 32 10; 568 32 25

www.lublin.lasy.gov.pl/strzelce     nadlesnictwo.strzelce@lp.lublin.pl      nctwostrzelce@lasy.pl


LEŚNICTWO HRUBIESZÓW

Hrubieszów, ul. Grabowiecka

tel. (84) 696 24 69; kom. 606 970 214

 

 


 

Powierzchnia ogólna leśnictwa - 1545,19 ha, w tym zalesiona 1490,50 ha

Zasięg terytorialny:

  • Gmina Miejska Hrubieszów - kompleksy leśne: Ostrów i Safarowszczyzna

  • Gmina Hrubieszów - kompleksy leśne: Brodzica, Ślipcze, Kozodawy, Czerniczyn, Obrowiec, Husynne,

  • Gmina Werbkowice - kompleksy leśne: Metelin, Gozdów, Zaborce

  • Gmina Trzeszczany oraz Gmina Uchanie- kompleksy leśne: Nieledew I, II, III, Kijowszczyzna, Pohorce, Trzeszczany -Chyżowice, Zadębce, Pożar I, II, Mołodiatyczne.

 

Udział siedliskowych typów lasu 

Lśw -72,9%, LMśw - 9,9%, LMw i LMb - 3,1%, Lw -5,5%, Ol i Ol JŚ 3,6%, siedliska borowe BMśw, BMw, Bśw - 5,0%. Użyte symbole - Lśw, LMśw - las świeży i las mieszany świeży oraz Ol i OlJś - ols i ols jesionowy - siedliska bardzo bogate - żyzne, BMśw, BMw, Bśw - siedliska borowe, uboższe tj. odpowiednio bór mieszany świeży, bór mieszany, bór  świeży.

 

Udział gatunków w składzie gatunkowym drzewostanów - dąb, klon, klon jawor, wiąz i jesion - 61,4%, sosna i modrzew - 14,6%, brzoza, grab - 9,7%, olcha - 8,4%, osika, topola, lipa 5,7%, inne - świerk, daglezja - 0,2%.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce

mgr inż. Juliusz Iskra

 


 

Gospodarka leśna w Nadleśnictwie Strzelce prowadzona jest w oparciu o Ustawę o lasach z dnia 28 września 1991 roku. Art. 6.1. pkt. 1 stanowi, iż gospodarką leśną jest działalność leśna w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną,  pozyskania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy,  choinek,  karpiny,  kory,  igliwia,  zwierzyny oraz płodów runa leśnego,  a także sprzedaż tych produktów oraz realizacja pozaprodukcyjnych funkcji lasu. W odniesieniu do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe gospodarka leśna prowadzona jest na powierzchni leśnej będącej w zarządzie Lasów Państwowych, stanowiącej grunt o zwartej,  nie mniejszej niż 0,10 ha, powierzchni pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) którą to stanowią drzewa i krzewy oraz runo leśne, lub przejściowo jej pozbawiony,  przeznaczony do produkcji leśnej,  lub stanowiący rezerwat przyrody,  albo wpisany do rejestru zabytków,  a także grunt związany z gospodarka leśną,  zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej budynki, budowle,  urządzenia melioracji wodnych linie podziału przestrzennego lasu i drogi leśne,  szkółki leśne,  parkingi leśne i leśne urządzenia turystyczne. Gospodarka leśna realizowana jest poprzez wykonywanie prac na powierzchniach leśnych z zakresu: 

- ochrony lasu oraz ochrony przeciwpożarowej,  

- zagospodarowania lasu,  

- utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych,  

- urządzania lasu,  

- pozyskania drewna i innych produktów gospodarki leśnej,  płodów runa leśnego,

w sposób trwale zrównoważony,  według planu urządzania lasu z uwzględnieniem głównych celów jakimi są: 

- zachowania lasów i ich korzystnego wpływu na środowisko i człowieka,  

- ochrony lasów,  zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych,  

- zachowanie różnorodności przyrodniczej,  leśnych zasobów genowych,  walorów krajobrazowych,  

- ochrona gleb wód powierzchniowych i głębinowych,  retencji zlewni,  

- produkcji,  na zasadzie racjonalnej gospodarki,  drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu (żywica,  choinki,  kora,  igliwie i innych).

 

Gospodarka leśna w lasach Nadleśnictwa Strzelce stanowiących rezerwaty przyrody uwzględnia przede wszystkim zasady określone w przepisach o ochronie przyrody,  zaś w lasach wpisanych do rejestru zabytków uwzględnia przede wszystkim przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

 

Zasoby leśne Nadleśnictwa Strzelce stanowią

·        lasy gospodarcze,  wielofunkcyjne,  gdzie celem,  poza określonymi powyżej,  jest produkcja,  na zasadzie racjonalnej gospodarki leśnej,  drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu,  o powierzchni łącznej 11349 ha,  stanowiące 84,5 %,  

·         lasy ochronne,  szczególnie chronione i uznawane za takie,  jeżeli ich główną funkcją jest ochrona gleb, zasobów wód powierzchniowych i podziemnych,  regulujących stosunki hydrologiczne w zlewni oraz na obszarach wododziałów,  stanowią drzewostany nasienne lub ostoje zwierząt i stanowiska roślin podlegających ochronie gatunkowej,  chroniące glebę,  mają szczególne znaczenie przyrodniczo- naukowe,  lub też położone w granicach administracyjnych miast,  o powierzchni łącznej 1960 ha, stanowiące 14,7 %,  

·         lasy stanowiące rezerwaty przyrody,  o powierzchni łącznej 107 ha,  stanowiące 0,8 %.

 

Gospodarka leśna w lasach Nadleśnictwa Strzelce prowadzona jest w oparciu o podstawowy dokument,  jakim jest plan urządzania lasu dla Nadleśnictwa Strzelce,  opracowany na okres 10 lat,  zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele,  zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Strzelce. Dokumentem stanowiącym integralną część planu urządzania lasu jest program ochrony przyrody,  zawierający kompleksowy stan przyrody,  zadania z zakresu jej ochrony i metody ich realizacji w Nadleśnictwie Strzelce,  a także w całym zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Strzelce. 

 

Zadania z zakresu gospodarki leśnej dla Nadleśnictwie Strzelce, ujęte w nowym,  obowiązującym od 1 stycznia 2005 roku,  planie urządzania lasu,  obejmują coroczne: 

·        pobieranie drewna – tzw. pozyskiwanie drewna w ilości 57215 m3 grubizny przeciętnie, rocznie. Ilość ta jest znacznie niższa od masy drewna corocznie przybywającej i odkładającej się jako drewno w drzewostanach,  

·        odnowienia naturalne (samosiewy gatunków drzew leśnych powstałe naturalnie pod drzewostanem istniejącym na tej powierzchni,  lub z drzewostanu rosnącego obok,  powstałe na powierzchni leśnej) oraz tzw. sztuczne (nasadzanie nowych drzew – sadzonek,  wyhodowanych w szkółkach leśnych,  gatunków drzew leśnych oraz leśnych krzewów) na powierzchniach leśnych,  właściwych,  optymalnych dla siedliska,  gleby,  gospodarczego typu drzewostanu i określonego ekosystemu leśnego,  gatunków drzew leśnych oraz leśnych krzewów na powierzchniach leśnych),  w ilości 132,46 ha przeciętnie, rocznie, 

·        zalesienia (wprowadzanie,  poprzez nowe nasadzenia,  gatunków drzew leśnych oraz krzewów na powierzchniach leśnych) powierzchni nieleśnych,  zbędnych dla produkcji rolnej,  bądź stanowiących nieużytki,  w ilości 2,83 ha przeciętnie,  rocznie,  

·         pielęgnowanie upraw młodych – tzw. pielęgnowanie upraw (odsłanianie rosnących,  małych sadzonek,  dla umożliwienia im przetrwania i prawidłowego wzrostu – tak zwane pielęgnowanie gleby,  oraz odsłanianie sadzonek starszych w celach jak powyżej – tak zwane czyszczenia wczesne) w ilości 355,40 ha przeciętnie, rocznie,

·        pielęgnowanie upraw starszych – tzw. młodników (regulowanie składu gatunkowego, odsłanianie rosnących drzewek poprzez usuwanie gatunków ekspansywnych,  dla prawidłowego wzrostu i uzyskania właściwego składu przyszłego drzewostanu,  dla umożliwienia im przetrwania i prawidłowego wzrostu – tak zwane czyszczenia późne) w ilości 82,80 ha przeciętnie, rocznie.

 


 

Więcej informacji na stronie oficjalnej nadleśnictwa: http://www.lublin.lasy.gov.pl/strzelce/index.php