Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hrubieszowie

 

 

strona oficjalna

www.ppphrubieszow.pl

 


Nazwa: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hrubieszowie

Adres: 22-500 Hrubieszów ul. Targowa 24

Telefon: 84 696 29 07

E-mail: ppphrub@wp.pl

WWW: www.ppphrubieszow.pl

Osoby:
Dyrektor Poradni - Anna Tracz

 


Opis:


Działalność:
- placówka oświatowo-wychowawcza, zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży

Prowadzi:
- diagnozę

- terapię

- konsultacje

- instruktaż

- profilaktykę

- szkolenia

- staże praktykanckie

- doradztwo zawodowe

Udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i rodzinom, nauczycielom i wychowawcom.

Dzieci i młodzież znajdują w poradni pomoc w przypadku:

- wolniejszego rozwoju w wieku przedszkolnym, niepełnej dojrzałości szkolnej, odroczenia od obowiązku szkolnego i przyspieszenia obowiązku szkolnego

- nadmiernych trudności w nauce

- konieczności usprawnienia mowy, korygowania zaburzeń komunikacji językowej

- specyficznych zaburzeń emocjonalnych (obniżona odporność emocjonalna, depresje, fobie szkolne)

- potrzeby dostosowania form edukacyjnych do rzeczywistych możliwości rozwoju (obniżenie wymagań programowych, szkolnictwo specjalne)

Poradnia pomaga dzieciom i młodzieży w jej samorozwoju, w pokonywaniu problemów związanych z wchodzeniem w świat dorosłych poprzez:

- pomoc w nabywaniu umiejętności prawidłowych zachowań w różnych sytuacjach społecznych i zawodowych

- doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej

- uczenie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji

Wnikliwa diagnoza i orzecznictwo pozwalają na wczesne wykrycie odchyleń i zaburzeń, stwarzając większą szansę ich przezwyciężenia.

Poradnia proponuje różnorodne i bogate formy działania terapeutycznego:

I. Terapia pedagogiczna

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dzieci 6-letnich

- zajęcia korekcyjno-wyrównawcze dzieci kl. I-II z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz w matematyce

- zajęcia stymulujące rozwój dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

- zajęcia z uczniami ze stwierdzoną dysleksją rozwojową

- terapia bajkami

II. Terapia psychologiczna

- terapia dzieci z trudnościami szkolnymi

- terapia dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i nadpobudliwością psychoruchową

III. Terapia logopedyczna


- korygowanie wad wymowy dzieci i młodzieży

- stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy dzieci od 2 roku życia

- terapia logopedyczna dzieci:


a) z niepełnosprawnością intelektualną

b) z wadą słuchu

c) z rozszczepem podniebienia

d) z mózgowym porażeniem dziecięcy

- terapia jąkania


Podstawa prawna:
- powołanie Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Oświaty i Kultury w Hrubieszowie na podstawie art. 20,26,37 ustawy z dnia 15.07.1961r.
- Decyzja nr 29 Kuratora Oświaty w Zamościu z dnia 31.08.1993r. Na podstawie §16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.06.1993r.(Dz. U. Nr 67 poz. 322) - przekształcenie Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
- Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Zasady funkcjonowania:
poradnia podlega Starostwu Powiatowemu w Hrubieszowie a merytorycznie Kuratorium Oświaty w Lublinie,

Majątek:
- utrzymuje się z subwencji;


Osoba odpowiedzialna: Anna Tracz